فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
AP_G935FXXU1DQD7_CL11104523_QB13263377_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۷:۰۰ ب٫ظ 1.72GB
CSC_OJV_G935FOJV1DQD1_CL11104523_QB13117040_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۶:۴۲ ب٫ظ 115.14MB
CP_G935FXXU1DQD7_CL11104523_QB13263377_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۶:۴۰ ب٫ظ 17.11MB
BL_G935FXXU1DQD7_CL11104523_QB13263377_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۶:۳۹ ب٫ظ 1.40MB
AP_G935FXXU1DQD7_CL11104523_QB13263377_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۶:۳۸ ب٫ظ 1.72GB
CSC_OJV_G935FOJV1DQD1_CL11104523_QB13117040_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۶:۲۲ ب٫ظ 115.14MB
CP_G935FXXU1DQD7_CL11104523_QB13263377_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۶:۱۹ ب٫ظ 17.11MB
BL_G935FXXU1DQD7_CL11104523_QB13263377_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۶:۱۸ ب٫ظ 1.40MB
COMBINATION_FA70_G950FXXU1AQE3_CL11405575_QB13574634_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۱:۱۸ ب٫ظ 741.22MB
AP_P580KXU1AQB1_CL8965223_QB12437012_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۵۳:۰۷ ق٫ظ 1.38GB
CSC_OJV_P580OJV1AQE1_CL10744775_QB13433051_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۵۲:۵۳ ق٫ظ 91.02MB
BL_P580KXU1AQB1_CL8965223_QB12437012_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۵۲:۵۱ ق٫ظ 1.36MB
AP_N910CXXS2DQE2_CL9197253_QB13419476_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۵۰:۳۰ ق٫ظ 1.73GB
CSC_OJV_N910COJV2DPL1_CL9970892_QB11749723_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۵۰:۱۳ ق٫ظ 117.41MB
CP_N910CXXU1DPI1_CL9225703_QB10884018_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۵۰:۰۹ ق٫ظ 31.41MB
BL_N910CXXS2DQE2_CL9197253_QB13419476_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۵۰:۰۸ ق٫ظ 996.60kB
AP_I9060IXXS0AQC2_CL1139335_QB13053058_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۴:۰۲ ق٫ظ 420.22MB
MODEM_I9060IXXU0APJ3_CL2156369_QB5111159_REV02.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۳:۵۹ ق٫ظ 4.11MB
CSC_OJV_I9060IOJV0APJ4_CL1138693_QB11283763_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۳:۵۹ ق٫ظ 147.94MB
BL_I9060IXXS0AQC2_CL1139335_QB13053058_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۳:۵۴ ق٫ظ 546.48kB
AP_I9060IXXS0AQC2_CL1139335_QB13053058_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۳:۳۷ ق٫ظ 420.22MB
MODEM_I9060IXXU0APJ3_CL2156369_QB5111159_REV02.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۳:۳۵ ق٫ظ 4.11MB
CSC_OJV_I9060IOJV0APJ4_CL1138693_QB11283763_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۳:۳۴ ق٫ظ 147.94MB
BL_I9060IXXS0AQC2_CL1139335_QB13053058_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۳:۳۰ ق٫ظ 546.48kB
AP_I9060IXXU0APJ4_CL1139335_QB11297344_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۳:۲۴ ق٫ظ 420.08MB
CSC_OJV_I9060IOJV0APJ4_CL1138693_QB11283763_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۳:۲۱ ق٫ظ 147.94MB
MODEM_I9060IXXU0APJ3_CL2156369_QB5111159_REV02.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۳:۲۱ ق٫ظ 4.11MB
BL_I9060IXXU0APJ4_CL1139335_QB11297344_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۳:۱۷ ق٫ظ 546.49kB
AP_A520FXXS1AQE4_CL10911830_QB13520420_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۳۹:۱۵ ق٫ظ 1.60GB
CSC_OJV_A520FOJV1AQD2_CL11251364_QB13312954_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۳۹:۰۳ ق٫ظ 135.40MB
BL_A520FXXS1AQE4_CL10911830_QB13520420_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۳۸:۵۸ ق٫ظ 1.52MB
CP_A520FXXU1AQD3_CL10911830_QB13180727_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۳۸:۵۸ ق٫ظ 12.27MB
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.03.400.4_R2_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503637_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۲:۵۱:۰۵ ب٫ظ 1.96GB
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.03.709.4_R2_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503514_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۲:۵۰:۴۷ ب٫ظ 2.09GB
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.03.400.4_R2_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503495_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۲:۴۸:۵۵ ب٫ظ 207.33MB
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.03.709.4_R2_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503496_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۲:۴۸:۳۴ ب٫ظ 342.69MB
AP_N915FXXS1DQE1_CL9439819_QB13419387_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۲:۲۴:۲۳ ب٫ظ 1.78GB
CSC_OJV_N915FOJV1DPJ2_CL9443834_QB11144686_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۲:۲۴:۰۷ ب٫ظ 140.26MB
CP_N915FXXU1DPC7_CL7627238_QB9057512_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۲:۲۴:۰۴ ب٫ظ 24.01MB
BL_N915FXXS1DQE1_CL9439819_QB13419387_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۲:۲۴:۰۴ ب٫ظ 7.33MB
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.03.651.7_Radio_8998-001791-1705121521_release_503563_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۸:۱۷:۴۳ ب٫ظ 1.90GB
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.03.651.7_Radio_8998-001791-1705121521_release_503469_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۸:۱۶:۳۱ ب٫ظ 108.09MB
0PHCIMG_A52_DTUL_M60_DESIRE_SENSE70_MR_hTC_Asia_WWE_2.10.707.3_Ra[email protected]_20.05_018_F_release_503619_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۸:۰۶:۰۶ ب٫ظ 1.75GB
0PHCIMG_A52_DTUL_M60_DESIRE_SENSE70_MR_hTC_Asia_WWE_2.10.707.3_Ra[email protected]_20.05_018_F_release_477167_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۸:۰۵:۰۱ ب٫ظ 125.64MB
AP_R775AUCU1AQD4_usr.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۸:۰۴:۰۱ ب٫ظ 495.69MB
CP_R775AUCU1AQD4_CL523300_QB6352378_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۸:۰۳:۵۶ ب٫ظ 11.06MB
CSC_ATT_R775AATT1AQD4_usr.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۸:۰۳:۵۶ ب٫ظ 21.29MB
BL_R775AUCU1AQD4_usr.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۸:۰۳:۵۵ ب٫ظ 10.01MB
AP_G950U1UEU1AQDC_CL11247461_QB13384416_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۵۹:۱۳ ب٫ظ 2.30GB
CSC_OYM_G950U1OYM1AQDC_CL11247461_QB13384416_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۵۸:۵۳ ب٫ظ 86.08MB
CP_G950U1UEU1AQDC_CP6347067_CL11247461_QB13384416_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۵۸:۵۱ ب٫ظ 38.84MB
BL_G950U1UEU1AQDC_CL11247461_QB13384416_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۵۸:۵۰ ب٫ظ 18.02MB
AP_G930UUEU4BQD2_CL10860000_QB13198947_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۴۵:۳۹ ب٫ظ 1.81GB
CSC_OYM_G930UOYM4BQD2_CL10860000_QB13198947_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۴۵:۲۲ ب٫ظ 53.15MB
CP_G930UUEU4BQD2_CL10860000_QB13198947_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۴۵:۲۰ ب٫ظ 34.55MB
BL_G930UUEU4BQD2_CL10860000_QB13198947_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۴۵:۱۹ ب٫ظ 10.31MB
AP_G930R7WWU4BQD3_CL10952210_QB13266598_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۳۸:۰۶ ب٫ظ 1.82GB
CSC_ACG_G930R7ACG4BQD3_CL10952210_QB13266598_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۳۷:۴۸ ب٫ظ 11.97MB
BL_G930R7WWU4BQD3_CL10952210_QB13266598_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۳۷:۴۷ ب٫ظ 10.31MB
CP_G930R7WWU4BQD3_CL10952210_QB13266598_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۳۷:۴۷ ب٫ظ 34.57MB
AP_G925AUCU6EQCF_CL10950877_QB12998210_REV02_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۲۷:۴۱ ب٫ظ 1.93GB
CSC_ATT_G925AATT6EQCF_CL10950877_QB12998210_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۲۷:۲۲ ب٫ظ 47.88MB
CP_G925AUCU6EQCF_CP6075908_CL10950877_QB12998210_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۲۷:۲۱ ب٫ظ 33.09MB
BL_G925AUCU6EQCF_CL10950877_QB12998210_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۲۷:۲۰ ب٫ظ 1.20MB
AP_G920AZTUS6CQB3_CL8865969_QB13200454_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۲۶:۴۳ ب٫ظ 1.63GB
CSC_AIO_G920AZAIO6CQB3_CL8865969_QB13200454_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۲۶:۲۷ ب٫ظ 21.89MB
BL_G920AZTUS6CQB3_CL8865969_QB13200454_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۲۶:۲۶ ب٫ظ 1.17MB
CP_G920AZTUS6CQB3_CL8865969_QB13200454_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۲۶:۲۶ ب٫ظ 32.34MB
AP_G920AUCU6EQCF_CL10950877_QB12998144_REV02_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۱۷:۴۵ ب٫ظ 1.91GB
CSC_ATT_G920AATT6EQCF_CL10950877_QB12998144_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۱۷:۲۵ ب٫ظ 47.88MB
CP_G920AUCU6EQCF_CP6075903_CL10950877_QB12998144_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۱۷:۲۴ ب٫ظ 33.65MB
BL_G920AUCU6EQCF_CL10950877_QB12998144_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۱۷:۲۳ ب٫ظ 1.18MB
AP_G890AUCU6DQD1_CL10950877_QB13102601_REV02_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۰۱:۳۰ ب٫ظ 1.86GB
CSC_ATT_G890AATT6DQD1_CL10950877_QB13102601_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۰۰:۰۴ ب٫ظ 60.30MB
CP_G890AUCU6DQD1_CP6129305_CL10950877_QB13102601_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۷:۰۰:۰۰ ب٫ظ 33.78MB
BL_G890AUCU6DQD1_CL10950877_QB13102601_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۶:۵۹:۵۸ ب٫ظ 1.20MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQE1_FAC1AQE1_CL10590593_QB13540830_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۶:۵۴:۴۶ ب٫ظ 496.61MB
COMBINATION_FA70_G950USQU1AQE3_CL11404266_QB13574871_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۶:۵۴:۳۹ ب٫ظ 748.55MB
COMBINATION_FA70_G955FXXU1AQE3_CL11405575_QB13574640_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۰۶:۵۳:۴۸ ب٫ظ 741.39MB
AP_G920TUES5DQD1_CL7610624_QB13365572_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۲:۴۰:۱۰ ب٫ظ 1.60GB
CSC_XAR_G920TXAR5DQD1_CL7610624_QB13365572_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۲:۳۹:۳۲ ب٫ظ 41.39MB
CP_G920TUES5DQD1_CL7610624_QB13365572_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۲:۳۹:۳۰ ب٫ظ 32.83MB
BL_G920TUES5DQD1_CL7610624_QB13365572_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۲:۳۹:۲۹ ب٫ظ 1.18MB
AP_P905XXSABQD1_CL4990018_QB13342277_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۰۱:۳۱:۲۶ ب٫ظ 1.15GB
CSC_OJV_P905OJVABOF3_CL5072052_QB5194426_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۰۱:۳۱:۱۴ ب٫ظ 80.32MB
CP_P905XXUABOE2_REV00_CLLOCAL.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۰۱:۳۰:۵۱ ب٫ظ 21.53MB
BL_P905XXSABQD1_CL4990018_QB13342277_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۰۱:۳۰:۵۰ ب٫ظ 2.88MB
COMBINATION_FA70_T825XXU1AQC1_CL10986721_QB13072474_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۴۷:۰۶ ب٫ظ 634.34MB
COMBINATION_FA70_G955USQU1AQE2_CL11321694_QB13492400_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۴۶:۵۰ ب٫ظ 747.83MB
AP_J727R4TYU1AQD4_CL11211423_QB13264882_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۳۹:۳۷ ب٫ظ 1.22GB
CSC_USC_J727R4USC1AQD4_CL11211423_QB13264882_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۳۹:۲۵ ب٫ظ 52.09MB
CP_J727R4TYU1AQD4_CP6267813_CL11211423_QB13264882_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۳۹:۲۳ ب٫ظ 37.29MB
BL_J727R4TYU1AQD4_CL11211423_QB13264882_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۳۹:۲۲ ب٫ظ 6.33MB
AP_G955USQU1AQDF_CL11131491_QB13381341_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۲۸:۱۱ ب٫ظ 2.10GB
CSC_OYN_G955UOYN1AQDF_CL11131491_QB13381341_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۲۷:۵۰ ب٫ظ 83.74MB
CP_G955USQU1AQDF_CP6345498_CL11131491_QB13381341_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۲۷:۴۸ ب٫ظ 39.08MB
BL_G955USQU1AQDF_CL11131491_QB13381341_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۲۷:۴۷ ب٫ظ 18.03MB
AP_G950USQU1AQDF_CL11131491_QB13381328_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۲۴:۳۹ ب٫ظ 2.15GB
CSC_OYN_G950UOYN1AQDF_CL11131491_QB13381328_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۲۴:۱۹ ب٫ظ 86.46MB
BL_G950USQU1AQDF_CL11131491_QB13381328_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۰۲:۲۴:۱۶ ب٫ظ 18.03MB


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد