فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
CSC_OJV_T670OJV2APL1_CL10051039_QB11950949_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۲:۰۱:۱۲ ب٫ظ 114.49MB
AP_J110HXXS0APL1_CL1119450_QB11747333_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۵۶:۳۴ ق٫ظ 433.88MB
CSC_OJV_J110HOJV0API3_CL1126607_QB11011602_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۵۶:۳۱ ق٫ظ 32.82MB
CP_J110HXXU0APH4_CL1114099_QB10718924_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۵۶:۳۰ ق٫ظ 4.21MB
BL_J110HXXS0APL1_CL1119450_QB11747333_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۵۶:۳۰ ق٫ظ 549.27kB
AP_J110HXXS0APL1_CL1119450_QB11747333_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۵۲:۱۲ ق٫ظ 433.88MB
CSC_OJV_J110HOJV0APL1_CL1155747_QB11762460_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۵۲:۰۸ ق٫ظ 32.82MB
CP_J110HXXU0APH4_CL1114099_QB10718924_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۵۲:۰۸ ق٫ظ 4.21MB
BL_J110HXXS0APL1_CL1119450_QB11747333_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۵۲:۰۷ ق٫ظ 549.27kB
AP_G570FXXU1AQA2_CL10285063_QB12142979_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۴:۴۹ ق٫ظ 1.23GB
CSC_OJV_G570FOJV1AQA2_CL10285063_QB12142979_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۴:۴۰ ق٫ظ 139.65MB
CP_G570FXXU1APL1_CL9645622_QB11899985_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۴:۳۶ ق٫ظ 11.18MB
BL_G570FXXU1AQA2_CL10285063_QB12142979_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۴:۳۶ ق٫ظ 1.06MB
AP_G532FXWU1AQA1_CL9364647_QB12119150_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۱:۱۱ ق٫ظ 1.15GB
CSC_OJV_G532FOJV1AQA1_CL10293360_QB12119506_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۱:۰۲ ق٫ظ 103.46MB
BL_G532FXWU1AQA1_CL9364647_QB12119150_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۰:۵۸ ق٫ظ 1.01MB
CP_G532FXXU1APL1_CL10003727_QB11789936_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۰:۵۸ ق٫ظ 6.10MB
AP_G530HXXS2BPL1_CL1053214_QB11817672_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۳۵:۳۸ ق٫ظ 639.11MB
CSC_OJV_G530HOJV2BPL1_CL1053214_QB11834951_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۳۵:۳۲ ق٫ظ 43.40MB
CP_G530HXXU2BPB2_CL986666_QB8721436_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۳۵:۳۰ ق٫ظ 23.24MB
BL_G530HXXS2BPL1_CL1053214_QB11817672_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۳۵:۲۸ ق٫ظ 3.84MB
AP_A500FXXS1CPL3_CL9125475_QB12056080_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۲۷:۲۶ ق٫ظ 1.46GB
CSC_OJV_A500FOJV1CPH3_CL9117380_QB10768374_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۲۷:۰۷ ق٫ظ 108.45MB
CP_A500FXXU1CPH2_CL8930323_QB10568129_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۲۷:۰۲ ق٫ظ 23.36MB
BL_A500FXXS1CPL3_CL9125475_QB12056080_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۲۷:۰۱ ق٫ظ 4.54MB
COMBINATION_OXA_FA51_J500FXXU1APL1_OXA1APL1_CL908997_QB11967029_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۳:۴۴ ق٫ظ 291.63MB
COMBINATION_OXA_FA51_J500FXXU1APL1_OXA1APL1_CL908997_QB11967029_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۲:۵۵ ق٫ظ 291.63MB
COMBINATION_FAC_FA51_J320FXXU0AQA1_FACFA51_J320FXXU0AQA1_CL10321671_QB12157367_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۰:۵۰ ق٫ظ 263.58MB
COMBINATION_FAC_FA51_J320FXXU0AQA1_FACFA51_J320FXXU0AQA1_CL10321671_QB12157367_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۹:۲۱ ق٫ظ 263.58MB
COMBINATION_FA60_G930FXXU1AQA1_CL7964511_QB12212957_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۷:۵۹ ق٫ظ 562.58MB
COMBINATION_FA60_G930FXXU1AQA1_CL7964511_QB12212957_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۶:۳۲ ق٫ظ 562.58MB
COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1AQA1_OJV1AQA1_CL9555172_QB12135259_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۵:۰۹ ق٫ظ 418.41MB
COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1AQA1_OJV1AQA1_CL9555172_QB12135259_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۳:۵۲ ق٫ظ 418.41MB
COMBINATION_OXE_FA60_G532FXXU1AQA1_OXE1AQA1_CL9995279_QB12220637_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۲:۴۰ ق٫ظ 434.29MB
COMBINATION_OXE_FA60_G532FXXU1AQA1_OXE1AQA1_CL9995279_QB12220637_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۰:۴۷ ق٫ظ 434.29MB
COMBINATION_FAC_FA60_A720XXXU1AQA1_FAC1AQA1_CL10285374_QB12112224_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۷:۰۰ ق٫ظ 510.64MB
COMBINATION_FAC_FA60_A720XXXU1AQA3_FAC1AQA3_CL10359072_QB12202902_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۷:۰۰ ق٫ظ 510.50MB
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU1AQA3_FAC1AQA3_CL10359072_QB12202899_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۶:۴۲ ق٫ظ 510.55MB
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU1AQA3_FAC1AQA3_CL10359072_QB12202899_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۶:۴۲ ق٫ظ 510.55MB
COMBINATION_FAC_FA51_A510FXXU2AQA1_FAC_CL9213193_QB12128098_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۳:۵۲ ق٫ظ 395.95MB
COMBINATION_FAC_FA51_A510FDXXU3AQA1_FAC_CL9213193_QB12157626_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۲:۰۱ ق٫ظ 395.91MB
COMBINATION_FAC_FA51_A510FXXU2AQA1_FAC_CL9213193_QB12128098_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۶:۲۸ ق٫ظ 395.95MB
CP_G357FZXXU1AOE1_CL572060_QB4922348_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۸:۳۲ ق٫ظ 23.23MB
CSC_OJV_G357FZOJV1AOG1_CL596576_QB5530419_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۸:۳۲ ق٫ظ 8.19MB
AP_G357FZXXS1AQA1_CL596576_QB12141880_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۸:۳۱ ق٫ظ 456.35MB
BL_G357FZXXS1AQA1_CL596576_QB12141880_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۸:۳۱ ق٫ظ 3.31MB
CSC_OJV_G530FOJV1API1_CL1121641_QB10885043_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۴:۴۹ ق٫ظ 15.14MB
AP_G530FXXS1APL1_CL1121641_QB11788684_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۴:۴۸ ق٫ظ 627.92MB
CP_G530FXXU1AOJ1_REV00_CL_2001742.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۴:۴۸ ق٫ظ 23.36MB
BL_G530FXXS1APL1_CL1121641_QB11788684_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۴:۴۸ ق٫ظ 3.84MB
CSC_OJV_P585OJV1APK1_CL9720678_QB11463253_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۱:۱۸ ق٫ظ 88.88MB
CP_P585JXU1APH4_CL329833_QB4957509_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۱:۱۷ ق٫ظ 14.88MB
AP_P585JXU1APL2_CL9001954_QB12063398_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۱:۱۶ ق٫ظ 1.35GB
BL_P585JXU1APL2_CL9001954_QB12063398_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۱:۱۶ ق٫ظ 1.36MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQA5_FAC1AQA5_CL10396739_QB12266941_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۱۴:۴۷ ب٫ظ 504.95MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQA3_FAC1AQA3_CL10359072_QB12202886_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۱۴:۴۶ ب٫ظ 504.92MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQA1_FAC1AQA1_CL10285374_QB12112208_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۱۴:۳۱ ب٫ظ 505.00MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQA2_FAC1AQA2_CL10330116_QB12163667_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۱۴:۳۰ ب٫ظ 505.06MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQA3_FAC1AQA3_CL10359072_QB12202886_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۱۴:۱۴ ب٫ظ 504.92MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQA5_FAC1AQA5_CL10396739_QB12266941_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۱۴:۱۴ ب٫ظ 504.95MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQA1_FAC1AQA1_CL10285374_QB12112208_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۱۳:۵۷ ب٫ظ 505.00MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQA2_FAC1AQA2_CL10330116_QB12163667_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۱۳:۵۷ ب٫ظ 505.06MB
COMBINATION_PAP_FA60_A320XXXU1AQA3_PAPFAC_CL10360679_QB12206258_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۸:۴۶ ب٫ظ 380.32MB
COMBINATION_PAP_FA60_A320XXXU1APLF_PAPFAC_CL10255826_QB12071384_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۸:۴۵ ب٫ظ 380.28MB
COMBINATION_OXY_FA60_A320FXXU1AQA3_OXYFAC_CL10365050_QB12216081_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۸:۳۲ ب٫ظ 380.48MB
COMBINATION_OXY_FA60_A320FXXU1AQA3_OXYFAC_CL10365050_QB12216081_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۸:۳۱ ب٫ظ 380.48MB
COMBINATION_OXA_FA51_J500FNXXU1APL1_OXA1APL1_CL883232_QB11967006_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۵:۳۰ ب٫ظ 290.08MB
EVA-L19_C185B361_Firmware_Pakistan_Oman_Qatar_Iran (the Islamic Republic of)_Iraq_Saudi Arabia_Kuwait_United Arab Emirates_Nigeria_Algeria_Egypt_Ethiopia_Jordan_Lebanon_Morocco.zip ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۵:۱۴ ب٫ظ 2.32GB
COMBINATION_FA60_G935AUCU4APL2_CL9617040_QB12087003_REV02_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۳:۵۱ ب٫ظ 695.44MB
COMBINATION_TMB_FA51_G530TUVU2API1_TMB2API1_CL9293473_QB11006551_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۱:۵۸ ب٫ظ 281.64MB
COMBINATION_OXA_FA60_A320FLXXU1AQA3_OXAFAC_CL10365050_QB12223308_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۰:۳۱ ب٫ظ 380.50MB
COMBINATION_TMB_FA51_G360TUVU2APL1_TMB2APL1_CL5929820_QB12007015_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۷:۵۲ ب٫ظ 231.79MB
AP_T377VVRS1BPL1_CL8037323_QB11807141_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۵:۳۸ ب٫ظ 1.26GB
CSC_VZW_T377VVZW1BPL1_CL8037323_QB11807141_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۵:۲۴ ب٫ظ 65.51MB
BL_T377VVRS1BPL1_CL8037323_QB11807141_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۵:۲۲ ب٫ظ 900.18kB
CP_T377VVRS1BPL1_CL8037323_QB11807141_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۵:۲۲ ب٫ظ 11.28MB
AP_R730VVRU2CPK8_usr.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۳:۳۶ ب٫ظ 436.20MB
CSC_VZW_R730VVZW2CPK8_usr.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۳:۳۲ ب٫ظ 22.22MB
BL_R730VVRU2CPK8_usr.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۳:۳۱ ب٫ظ 12.94MB
CP_R730VVRU2CPK8_REV00_CL2012012_QB5224681.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۳:۳۱ ب٫ظ 18.59MB
AP_N915AUCS2DPK2_CL8932341_QB11792845_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۱:۳۷ ب٫ظ 2.04GB
CSC_ATT_N915AATT2DPK2_CL8932341_QB11792845_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۱:۱۵ ب٫ظ 80.17MB
CP_N915AUCS2DPK2_CL8932341_QB11792845_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۱:۱۳ ب٫ظ 24.41MB
BL_N915AUCS2DPK2_CL8932341_QB11792845_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۵۱:۱۲ ب٫ظ 7.34MB
AP_N910AUCS2EPK2_CL8932341_QB11792986_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۹:۴۷ ب٫ظ 2.01GB
CSC_ATT_N910AATT2EPK2_CL8932341_QB11792986_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۹:۱۷ ب٫ظ 80.08MB
CP_N910AUCS2EPK2_CL8932341_QB11792986_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۹:۱۵ ب٫ظ 24.42MB
BL_N910AUCS2EPK2_CL8932341_QB11792986_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۹:۱۴ ب٫ظ 7.45MB
AP_J320VPPVRS2APL1_CL8862424_QB11824942_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۷:۰۹ ب٫ظ 1.14GB
CSC_VZW_J320VPPVZW2APL1_CL8862424_QB11824942_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۶:۵۵ ب٫ظ 42.19MB
CP_J320VPPVRS2APL1_CL8862424_QB11824942_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۶:۵۴ ب٫ظ 24.83MB
BL_J320VPPVRS2APL1_CL8862424_QB11824942_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۶:۵۳ ب٫ظ 4.58MB
AP_J320PVPU1APK2_CL9935942_QB11714907_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۴:۳۰ ب٫ظ 1.03GB
CSC_SPT_J320PSPT1APK2_CL9935942_QB11714907_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۴:۱۸ ب٫ظ 37.79MB
CP_J320PVPU1APK2_CL9935942_QB11714907_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۴:۱۷ ب٫ظ 24.78MB
BL_J320PVPU1APK2_CL9935942_QB11714907_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۴:۱۶ ب٫ظ 4.34MB
AP_J100VPPVRS4APL1_CL1103927_QB11932647_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۱:۳۲ ب٫ظ 784.96MB
CSC_VZW_J100VPPVZW4APL1_CL1103927_QB11932647_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۱:۲۵ ب٫ظ 23.20MB
CP_J100VPPVRS4APL1_CL1103927_QB11932647_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۱:۲۴ ب٫ظ 24.71MB
BL_J100VPPVRS4APL1_CL1103927_QB11932647_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۶:۴۱:۲۴ ب٫ظ 3.85MB


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد